tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

Nio av tio unga missbrukare har psykiska problem

Av Mats Holmström 2015-06-18
ADHD beskrivs ofta som en riskfaktor för missbruk och beroende
Nio av tio unga missbrukare lider även av psykiatriska sjukdomar. Det visar Sara Lövenhag, leg. psykolog och doktorand vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Västmanland, i den avhandling hon försvarar i Västerås den 12 juni.

 – Jag är förvånad över att ungdomarna som sökte vård för missbruk rapporterade så pass tung psykiatrisk problembild i så unga år. Det visar att unga med alkohol- och narkotikamissbruk behöver undersökas och behandlas för samtidiga psykiska symtom, säger Sara Lövenhag.

Hennes avhandling ”Substance use in Swedish adolescents - The importance of co-occurring psychiatric symptoms and psychosocial risk”, bygger på fyra delstudier.Två studier baseras på rapporter från tonårigar som sökt vård för missbruk på missbruksklinik i Stockholm, respektive vård för psykisk ohälsa i barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland. De övriga studierna bygger på enkäter ifyllda av tonåriga skolungdomar i Västmanland.

Jag är förvånad över att ungdomarna som sökte vård för missbruk rapporterade så pass tung psykiatrisk problembild i så unga år

Samma vårdbehov – olika vård

 – När vi jämförde ungdomarna på missbrukskliniken och ungdomarna i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, blev det tydligt att de var ganska lika varandra i fråga om vårdbehov, trots att de behandlades på olika institutioner med olika angreppssätt. Resultatet från BUP-studien visade att sannolikheten att utveckla ett riskbruk ökade ju fler psykiatriska funktionsnedsättningar patienten rapporterade.

Enligt nationella riktlinjer ska socialttjänst och psykiatri samverka i behandlingen när patienter uppvisar både missbruk och annan psykiatrisk funktionsnedsättning.

 – Resultaten i vår studie understryker vikten av gemensamma insatser. Allra bäst vore kanske att patienten får integrerad vård för alla sina problem på samma ställe. Studien visar att missbruk av alkohol och narkotika i tonåren är svårt att bryta. Vi behöver bli mer medvetna om samspelet mellan missbruk och psykiatriska symptom för att komma till rätta med båda,säger Sara Lövenhag.

ADHD ingen framträdande riskfaktor

ADHD beskrivs ofta som en riskfaktor för missbruk och beroende. Men resultaten från studien av tonåringar i skolan visar att det oftast är normbrytande beteenden, inte symptom på ADHD, som påverkar alkoholanvändningen.

 – ADHD-diagnosen har fått ett oförtjänt dåligt rykte i sammanhanget. Det är dags att ifrågasätta sambandet mellan ADHD och missbruk.

Avhandlingen visar också dubbelt så många skolungdomar hemlighöll att de använd droger när de först svarade på en enkät, jämfört med när de senare intervjuades.

 – Resultatet pekar på att vi kanske missar upp till 50 procent av de ungdomar som använder droger. Som man frågar får man svar, och vi behöver bli bättre på att fråga rätt. En förutsättning för att kunna ge rätt stöd är att över huvud taget vara medveten om att ett problem finns, säger Sara Lövenhag.