tumblr hit tracking tool

Kunskap

Patientnära provtagning för AVK-patienter

Av Mats Holmström 2014-05-06
Min känsla är att den centrala bestämningen fortfarande överväger, trots de nya möjligheterna. Det ser dock väldigt olika ut såväl på olika landsting som inom landstingen själva konstaterar Tomas Lindahl
En utredning bland patienter som behandlas med AVK-läkemedel visar att Sverige håller hög, internationell kvalitet vad gäller bestämning av INR hos dessa. Vad som hänt på senare år är att tekniken utvecklats och att det finns större möjligheter att utföra patientnära analyser. Detta konstaterar Gunnar Nordin, VD på Equalis, som kvalitetssäkrar undersökningar för diagnos och behandling inom sjukvården.

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utredning), som genomfört utredningen, behandlas cirka 140 000 patienter med blodproppsförebyggande läkemedel av typen vitamin K-antagonister (AVK) i Sverige för att minska blodets koagulationsbenägenhet.

– En del vårdcentraler har idag möjligheten att utföra patientnära analyser, även enligt den i Norden vanligaste Owren-metoden, men långt ifrån alla. Många vårdcentraler skickar fortfarande proverna till sjukhuslaboratorium, berättar Gunnar Nordin och fortsätter:

Kvalitetssäkring krävs

– Vad som krävs är utrustning för ändamålet, utbildad personal och att man är knuten till någon form av extern kvalitetssäkring av sitt instrument. Dessutom bör vårdcentralen vara ansluten till Auricula som är ett internetbaserat nationellt kvalitetsregister och system för patienter med förmaksflimmer och antikoagulationsbehandling.

Gunnar Nordin konstaterar också att små vårdcentraler har svårast att utföra patientnära analyser rent ekonomiskt eftersom kostnaderna per patientresultat ökar ju mindre volymen är. Men det faktum att det nu finns patientnära instrument som passar även på mindre vårdcentraler, som mäter såväl enligt Owren-metoden som enligt andra förekommande metoder, har gjort situationen annorlunda.

Varken Gunnar Nordin Eller Tomas Lindahl har någon exakt statistik på hur fördelningen är hos landstingen mellan perifer och central bestämning av INR idag.

– Oavsett vilken metod som används och var analysen utförs så måste man kunna visa att resultaten är lika tillförlitliga. Ett sätt att göra det är att delta i extern kvalitetssäkring som Equalis tillhandahåller. Just koagulationstester är dock svåra rent tekniskt, eftersom de ju mäter blodets förmåga levra sig, vilket ju är en spontan process som startar direkt efter att provet tagits. Det är en därför utmaning i sig för oss att tillhandahålla bra kontrollmaterial som efterliknar denna process så bra som möjligt, berättar Gunnar Nordin.

Ur patientens synvinkel

Tomas Lindahl, professor och överläkare inom Klinisk kemi vid Universitetssjukhuset i Linköping, håller med om att bemanningen i form av andelen utbildad personal på vårdcentralerna är det viktigaste, men påpekar också patientperspektivet i sammanhanget.

– Ja, vid kapillär provtagning måste man göra analysen direkt eftersom proverna har kort hållbarhet. När proverna skickas till laboratorium, dvs. på de vårdcentraler där man inte har möjlighet att genomföra patientnära analyser, måste man därför göra en venprovtagning i armen, en provtagning som är mer besvärlig för patienten än ett enkelt stick i fingret, konstaterar han och fortsätter:

– Det här behöver inte upplevas som ett stort problem i de fall där patienterna inte har erfarenhet av patientnära analyser på sin respektive vårdcentral. Men det har också förekommit att vårdcentraler fråntagits en existerande möjlighet till patientnära bestämningar, exempelvis som en besparingsåtgärd, och då blir det givetvis mer kännbart.

Man kan konstatera att det förkommer något av en dragkamp mellan perifer och central bestämning och på exempelvis vårdcentralen i Boxholm blev det något av upprorsstämning bland patienter för några år sedan, då vårdcentralen under en period i privat ägo genomförde just en sådan besparingsåtgärd.     

Varken Gunnar Nordin Eller Tomas Lindahl har någon exakt statistik på hur fördelningen är hos landstingen mellan perifer och central bestämning av INR idag.

– Min känsla är att den centrala bestämningen fortfarande överväger, trots de nya möjligheterna. Det ser dock väldigt olika ut såväl på olika landsting som inom landstingen själva. Östergötland är ett exempel på ett landsting som har kommit väldigt långt i den nya utvecklingen med analys på vårdcentraler, konstaterar Tomas Lindahl.