tumblr hit tracking tool

Läkemedel

Studier anpassade till psykiatrin

Av Joel Olsson 2014-03-14
Psykiatridivisionens Enhet för Kliniska prövningar
För tre år sedan startade ett projekt inom psykiatridivisionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man öppnade en separat enhet för kliniska läkemedelsprövningar som nu fyller en så pass viktig roll att projektet nu utmynnat i en permanent enhet på sjukhuset.

Enheten, som startades på initiativ av specialistsjukskötaren Stefan Olsson och docent Eva Lindström på Akademiska sjukhuset, planerar och genomför läkemedelsprövningar inom området psykiatri, men fungerar även som stöd för andra verksamhetsområden på sjukhuset.

– Intresset att delta i våra kliniska studier har varit stort, patienterna uppskattar den strukturerade uppföljningen och de flesta uttrycker att de mår bra av de täta och regelbundna besöken. Kliniska läkemedelsprövningar inom psykiatrin skiljer sig från studier inom andra områden. För att bedöma symtombilden och förbättringsgraden hos en psykiskt sjuk patient krävs speciella utvärderingsmetoder, berättar Stefan Olsson och fortsätter:

– Traditionellt sett har kliniska studier annars genomförts på initiativ av enskilda, motiverade läkare och deras team av sjuksköterskor som själva haft kontakt med läkemedelsföretagen, dvs. utan någon central enhet att utgå ifrån. Jag anser att ett universitetssjukhus som Akademiska har ett stort ansvar i att vara med och utveckla, förbättra, genomföra och utvärdera medicinska behandlingar. Initiativet att starta en enhet liknande vår är helt i linje med detta synsätt.

Man ska också ta med i beaktande att antalet kliniska prövningar som genomförs i Sverige minskar och för att vända den trenden så krävs det att universitetssjukhusen tar ansvar för detta

Säkrare studier

Vid traditionell behandling av patienter inom psykiatrin ryms vanligtvis inte en så komplett bedömning och utvärdering av patienternas behandlingsutfall, menar Stefan Olsson. Vanligtvis kan man inte avsätta den tid som åtgår för en så omfattande bedömning, då besöken normalt varar 45 minuter. På enheten för kliniska prövningar på Akademiska sjukhuset är besöken inte bara tätare, utan varar också flera timmar per tillfälle.

– Dels ger detta en större trygghet för patienten, dels lösgör det tid för fler skattningsinstrument, vilket ger studierna en ökad säkerhet. Man ska också ta med i beaktande att antalet kliniska prövningar som genomförs i Sverige minskar och för att vända den trenden så krävs det att universitetssjukhusen tar ansvar för detta, menar Stefan Olsson.

Psykiatridivisionens chef Åsa Hagberg och forsknings- och utbildningsdirektören Sune Larsson har båda varit mycket positiva till och hjälpsamma i projektet, som nu alltså har utvecklats till en permanent enhet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Enheten bedriver i dagsläget studier inom områdena schizofreni och depression och inom några veckor kommer a en PTSD studie att starta. Man ser nu fram emot att expandera och utveckla verksamheten ytterligare.

Utveckling och samarbete

– Så är det. Bland annat har vi undersökt möjligheten att starta fas I-studier hos oss. Fram till nu har vi bedrivit studier i faserna II - IV. Fas I kräver i många fall att patienten är inlagda under en period, vilket är anledningen till att vi inte genomfört denna fas här tidigare. Det skulle vara väldigt spännande att kunna genomföra alla fyra faserna, säger Stefan Olsson och nämner ännu ett exempel på utveckling på enheten:

– För närvarande för vi även samtal med Västmanlands Läns landsting om ett samarbete kring kliniska prövningar. De önskar också att öppna en enhet liknande vår och ser gärna ett samarbete mellan landstingen i dessa frågor. Förhoppningsvis kan ett sådant samarbete stärka Sveriges roll inom detta område.